Kadrę tworzą najwyższej klasy eksperci - praktycy i naukowcy, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie zarówno dydaktyczne, jak i zawodowe. Osoby, które na prowadzonych przez siebie zajęciach przekazują najnowsze rozwiązania.

...

Dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak - Kierownik Studiów Podyplomowych

Samodzielny pracownik naukowy Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, specjalizujący się w problematyce analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Autor kilkudziesięciu publikacji w tym monografii "Zarządzanie należnościami wspomagane metodami matematycznymi na przykładzie wybranej kopalni". Współuczestnik dwóch prac badawczych "Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych" oraz w ramach Programu Celowego „Foresight”, zadania pt. „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, jak również zadań zleconych od przedsiębiorstw. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi
...

Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański

Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej w Sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość. Były Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prodziekan Wydziału Górniczego oraz kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. Członek międzynarodowych organizacji naukowych. Prowadzi wykłady gościnne w RFN, Austrii, Szwajcarii i Holandii. Jego autorstwa są liczne publikacje i opracowania naukowe (około 150). Za współpracę z przemysłem wydobywczym został wyróżniony wieloma odznaczeniami branżowymi i państwowymi. Jako pierwszy Polak otrzymał medal G. Agricoli, który jest przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju światowego górnictwa i współpracy z niemieckimi uczelniami górniczymi. W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi seminarium dyplomowe.
...

Prof. dr hab. inż. Roman Magda

Były Prodziekan Wydziału Górniczego i kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH. Członek Rady Naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz członek Zespołu w Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN. Uczestniczył aktywnie w procesie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce będąc członkiem organów nadzorczych w spółkach węglowych. Jest autorem ponad 160 prac naukowych w tym nagrodzonego Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej podręcznika „Międzynarodowe rynki metali i surowców mineralnych”. Doświadczenia naukowe zdobywał również za granicą podczas pobytów studialnych w Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Bułgarii, ZSRR i Hiszpanii. W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Międzynarodowe rynki surowców mineralnych”.
...

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł

Były Prodziekan Wydziału Górniczego i Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego. Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN i członek sekcji Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN. W-ce przewodniczący Rady Naukowej Poltegor-Instytut i członek Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Przewodniczący Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego SITG. Ekspert Polskiej Izby Ekologii. Redaktor honorowy czasopisma Kruszywa i członek komitetów redakcyjnych lub rad naukowych 6 czasopism w tym: Górnictwo Odkrywkowe, Przegląd Górniczy, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska WUG. Autor ok. 300 publikacji z zakresu górnictwa odkrywkowego, ochrony środowiska, ekonomiki górniczej. Jest autorem lub współautorem wielu opracowań dla górnictwa węgla brunatnego i surowców skalnych. Kierownik lub współautor kilku projektów naukowych finansowanych. W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Ekonomiczno–technologiczne problemy górnictwa odkrywkowego”.
...

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego, w której pracuje od 2007 roku. Wcześniej związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie, w której był członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Technicznych. Członek Sekcji Górnictwa Odkrywkowego PAN, przewodniczący Sekcji Technologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, członek Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa PAN, członek Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką: odkrywkowej eksploatacji różnych kopalin, a szczególnie węgla brunatnego, zagospodarowania złóż i projektowania nowych kopalń odkrywkowych węgla brunatnego, optymalizacją układów technologicznych, programowaniem zagospodarowania złóż w kopalniach czynnych i w nowych rejonach wydobywczych węgla brunatnego, rekultywacją i rewitalizacją terenów pogórniczych. Jest autorem lub współautorem kilkuset publikacji, w tym 17 monografii m.in. pt. "Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych" oraz szeregu prac dla górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego. Na Studiach Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Ekonomiczno-technologiczne problemy rekultywacji”.
...

Dr hab. inż. Zdzisław Gałaś, prof. nadzw.

Były Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi oraz Pracowni Ekonomiki i Diagnostyki Prawno-Podatkowej Przedsiębiorstw, a także z-ca przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Członek rzeczywisty Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Krakowskiego Oddziału PAN, członek Sekcji Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN. Działalność naukową, badawczą oraz dydaktyczną prowadził w zakresie ekonomiki, organizacji, zarządzania w górnictwie odkrywkowym. W dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji. Jest autorem lub współautorem około 70 prac naukowo-badawczych dla przemysłu kamienia budowlanego, kamienia drogowego, wapienniczego, cementowego, kruszyw naturalnych, siarkowego, węgla kamiennego oraz węgla brunatnego. W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Ekonomika przedsiębiorstwa górniczego”.
...

Prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat

Były Zastępca Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Dyrektor Biura Produkcji, dyrektor kopalni Moszczenica, kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu-Zdroju, Pełnomocnik Rektora AGH ds. Współpracy z Chinami. Członek wielu komisji naukowych m.in. Sekcji Aerologii Górniczej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Podkomitetu Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki. Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji w tym 7 monografii. Autor lub współautor wielu rozwiązań technicznych zastosowanych w praktyce w przemyśle górniczym w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi. Na Studiach Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Ekonomiczno-technologiczne problemy eksploatacji podziemnej”.
...

Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra

Prodziekan ds. Nauki i Finansów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Członek Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, redaktor naukowy czasopisma Inżynieria Górnicza, członek zespołu w Sekcji Ekonomiki i Organizacji w Górnictwie Komitetu Górnictwa PAN. W zakresie działalności naukowo-badawczej jest autorem ponad 90 publikacji, których problematyka koncentruje się głównie wokół czterech nurtów związanych z zarządzaniem kosztami, kontrolingiem przedsiębiorstw, finansowaniem działalności i budowaniem wartości przedsiębiorstw. W pracy zawodowej posiada liczne doświadczenia w realizacji prac zleconych z przemysłem. W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa”.
...

Dr hab. inż. Dariusz Fuksa

Kierownik Pracowni Ekonomiki i Diagnostyki Prawno-Podatkowej Przedsiębiorstw w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Zajmuje się głównie modelowaniem i optymalizacją programów produkcji i sprzedaży węgla dla przedsiębiorstw górniczych oraz metodami analizy i oceny efektywności ich funkcjonowania. Jest autorem ponad 80-ciu publikacji w tym dwóch monografii. Współuczestniczył w kilku pracach badawczych, ostatnia dotyczyła "Analizy możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych". W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Rachunek kosztów”.
...

Dr inż. Paweł Bogacz

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, z ponad 15-o letnim doświadczeniem naukowym, edukacyjnym i aplikacyjnym. Oddany sprawom rozwoju naukowego młodzieży, pełniąc funkcję Pełnomocnika Rektora AGH ds. Kół Naukowych. Swą aktywność naukową realizuje w dwóch głównych obszarach badawczych. Pierwszym z nich jest zarządzanie produkcją oraz zarządzanie jakością, koncentrując się na tematyce optymalizacji tych procesów. Drugim obszarem prac jest szeroko pojęte zarządzanie strategiczne, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów planowania marketingowego, a także społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest autorem ponad 120 prac naukowych z powyższych dziedzin, a także kilkudziesięciu projektów przemysłowych, realizowanych głównie w branżach górniczej, energetycznej, motoryzacyjnej i meblarskiej. Członek Zarządu Fundacji dla AGH. Jest inicjatorem i koordynatorem działania Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK. Na Studiach Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Zarządzanie procesami produkcyjnymi w zakładach górniczych”.
...

Dr inż. Grzegorz Czornik

Manager, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach Dyrektora Handlowego, Członka Zarządu spółek giełdowych JSW S.A. i Tauron Wydobycie S.A. Autor ponad 30 publikacji i referatów na międzynarodowych konferencjach z dziedziny prognozowania międzynarodowych rynków surowcowych; głównie rynków węgla i koksu. Ukończył studia techniczne w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ponadto studia podyplomowe ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w Niemczech. Nadal czynny zawodowo jako Członek Zarządu Koksowni "Częstochowa Nowa". Na Studiach Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Marketing”.
...

Dr inż. Tadeusz Franik

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH. Przez dwie kadencje zastępca kierownika Katedry ds. dydaktycznych. Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Jest autorem lub współautorem około 100 artykułów naukowych oraz ponad 160 opracowań naukowych, ekspertyz, opinii i grantów z zakresu funkcjonowania przemysłu wydobywczego w Polsce. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie ekonomiki górnictwa, projektowania i budowy kopalń, ekonomicznej efektywności rozwiązań projektowych realizowanych w górnictwie. Nagrodzony trzykrotnie Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej. W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych”.
...

Dr inż. Jerzy Mieszaniec

Doświadczony nauczyciel akademicki Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. W swojej działalności naukowej i dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw. W pracy doktorskiej zajmował się identyfikacją kluczowych czynników sukcesu kopalń węgla kamiennego. Obecnie w jego pracach dominują zagadnienia analiz innowacyjności przedsiębiorstwa i jej uwarunkowań. Jest autorem ponad 50 publikacji, z których kilka dotyczy zastosowań technologii internetowych w przedsiębiorstwach i w dydaktyce. Zagadnienia te są mu znane od strony praktycznej jako wykonawcy i redaktorowi kilku serwisów internetowych. Na Studiach Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Multimedialna prezentacja danych i treści”.
...

Dr inż. Marta Sukiennik

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle zajmujący się zagadnieniami modelowania i optymalizacji procesów produkcyjnych oraz wspierania procesów zarządczych. Tej tematyki dotyczyła jej praca doktorska podejmująca problematykę modelowania procesów prowadzonych w kopalniach węgla. Drugi nurt zainteresowań naukowych to kwestie związane z zarządzaniem projektami i kulturą organizacyjną. Jest autorką licznych publikacji naukowych. Współuczestniczyła w kilku pracach badawczych, m.in. „Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych czy „Opracowanie koncepcji usługi w zakresie optymalizacji wydobycia w kopalniach węgla kamiennego dla potrzeb gridu dziedzinowego energetyka realizowanego w ramach projektu PlGrid Plus”. W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Organizacja procesów inwestycyjnych” z wykorzystaniem programu Microsoft Project.
...

Dr inż. Jerzy Zmieniewicz

Były Prezes Zarządu-Dyrektor Spółki MKM Kruszywa Sp. z o.o., Prezes Zarządu G-6 Polskie Kruszywa Sp. z o.o., a następnie Likwidator, były Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny Kopalni Skalnych Surowców Drogowych Zakład Klęczany. Jest doktorem nauk technicznych w dyscyplinie naukowej górnictwo o specjalności górnictwo odkrywkowe, członkiem Sekcji Górnictwa Odkrywkowego Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych. W swojej karierze świadczył również usługi konsultingowe na rzecz odkrywkowych zakładów górniczych prowadząc spółkę ZEMKRUSZ s.c. W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Organizacja procesów wydobywczych”.
...

Mgr Andrzej Wróbel

Były Dyrektor Biura Controllingu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Opracował i wprowadził wspólnie z współpracownikami zasady funkcjonowania controllingu w Spółce, w tym sposób dekretowania kosztów dla potrzeb oddziałowego rachunku kosztów oraz zasady budżetowania i rozliczania kosztów ponoszonych w procesie produkcji w kopalniach i Spółce. Uczestniczył w wielu kongresach oraz konferencjach poświęconych działaniom controllingu w przemyśle górniczym. Jest autorem wielu referatów i publikacji poświęconej tematyce controllingu. W ramach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi prowadzi zajęcia z przedmiotu „Controlling w przedsiębiorstwie”.