Czas trwania studiów

 • 2 semestry – październik 2017 r. do czerwiec 2018 r.

Zajęcia na studiach odbywają się w weekendy.


Harmonogram zajęć trwającej edycji (semestr II): pobierz tutaj

Pierwszy semestr jest poświęcony przedmiotom z zakresu zarządzania finansami, majątkiem i kadrami, metodami oceny projektów inwestycyjnych, systemem podatkowym w gospodarce, jak również ekonomiczno-technologicznymi problemami eksploatacji odkrywkowej i rekultywacji oraz problemami organizacyjno-prawnymi działalności górniczej. Drugi semestr obejmuje zagadnienia związanie z zarządzaniem procesami produkcyjnymi, ekonomiką przedsiębiorstwa górniczego, rachunkiem kosztów, organizacją procesów wydobywczych i inwestycyjnych, jak również problemami ekonomiczno-technologicznymi z zakresu eksploatacji podziemnej. Studia zakończone są przygotowaniem pracy dyplomowej i jej obroną.

Semestr I

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
dr hab. inż. Arkadiusz Kustra

Przedmiot ten obejmuje wykłady i ćwiczenia audytoryjne. Na wykładach podejmowane są następujące zagadnienia:
 • cele zarządzania finansami i obszary ich kształtowania w przedsiębiorstwie górniczym,
 • modele biznesowe wspierające realizację zadań finansowych w świetle specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego,
 • rachunkowość jako system informacyjny na potrzeby zarządzania finansami,
 • płynność finansową jako cel krótkookresowy w finansach i determinanty jej kształtowania – ujęcie statyczne i dynamiczne, metody i wskaźniki pomiaru płynności finansowej,
 • rentowność przedsiębiorstwa jako zdolność do generowania wyników finansowych w ujęciu memoriałowym oraz jej mierniki,
 • kreowanie wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy jako cel strategiczny – ujęcie ekonomiczne i rynkowe, metody i wskaźniki pomiaru kreowania wartości przedsiębiorstwa.
W trakcie ćwiczeń audytoryjnych przeprowadzane są case study obejmujące:
 • identyfikację powiązań pomiędzy osiąganymi wynikami a przepływami pieniężnymi- skonstruowanie uproszczonego sprawozdania finansowego,
 • analizę płynności finansowej i rentowności na podstawie skonstruowanego sprawozdania finansowego,
 • ocenę kreowania wartości przedsiębiorstwa opartą na modelu przepływów pieniężnych w zdefiniowanym cyklu życia.

Zarządzanie majątkiem i kadrami
dr inż. Mieczysław Ślósarz

Przedmiot ten obejmuje wykłady, które poruszają następujące tematy:
 • zasoby organizacji (finansowe, ludzkie, informacyjne rzeczowe),
 • etapy procesu zarządzania zasobami ludzkimi (planowanie, rekrutacja, derekrutacja, wprowadzenie do pracy, szkolenie, motywowanie, kierowanie, wynagradzanie, kontrolowanie, utrzymywanie zasobów, planowanie kariery),
 • style kierowania, przywództwo, rola lidera w zespole, elementy autoprezentacji, komunikacja niewerbalna,
 • konflikty i rozwiązywanie problemów pracowniczych, negocjacje pracownicze,
 • majątek trwały przedsiębiorstwa – źródła finansowania, planowanie remontów, ewidencja zasobów, wybrane aspekty kodeksu pracy.
Przedmiot ten obejmuje wykłady i ćwiczenia audytoryjne. Wykłady obejmują następujące tematy:
 • znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarki kraju,
 • podstawowe pojęcia z zakresu inwestycji,
 • klasyfikacja i wybrane podziały inwestycji,
 • przepływy gotówkowe związane z cyklem istnienia projektu inwestycyjnego,
 • okres oceny projektu,
 • zagadnienie stopy dyskontowej,
 • aktualizację strumieni przepływów pieniężnych,
 • metody oceny projektów inwestycyjnych, metody statyczne i dynamiczne.
  • okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu, analiza progu rentowności.
  • wartość zaktualizowana netto (NPV),
  • wewnętrzna stopę zwrotu (IRR),
  • zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu (MIRR),
  • wskaźnik zyskowności (PI),
 • zagadnienia związane z ryzykiem inwestycji.
W trakcie ćwiczeń audytoryjnych przedstawiane jest praktyczne wykorzystanie metod oceny projektów inwestycyjnych w celu podejmowania określonych decyzji na przykładzie wybranych inwestycji.

Międzynarodowe rynki surowców mineralnych
prof. dr hab. inż. Roman Magda

Przedmiot ten obejmuje wykłady, które poruszają następujące tematy:
 • wstępna charakterystyka międzynarodowych rynków surowców mineralnych, rynki scentralizowane, podział na producentów i odbiorców,
 • pojawianie się nowych obszarów produkcji, substytuty surowcowe, zmienność cen na międzynarodowych rynkach surowców mineralnych,
 • Londyńska Giełda Metali jako przykład międzynarodowego rynku metali i surowców mineralnych, ogólna charakterystyka, podstawowy zakres usług, system zawierania kontraktów i rozrachunków giełdowych, zasady zawierania transakcji terminowych (futures) i opcyjnych (options) w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem strat (hedging) na przykładach praktycznych.

Marketing
dr inż. Grzegorz Czornik

Przedmiot ten obejmuje wykłady, które podejmują następujące zagadnienia przedstawione w oparciu o case study:
 • podstawowe pojęcia związane z marketingiem,
 • marketing mix,
 • strategie marketingowe,
 • zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie,
 • badania marketingowe.
Przedmiot ten obejmuje laboratoria, w trakcie których Słuchacze zdobywają przydatne umiejętności prezentacji danych i treści z wykorzystaniem multimedialnych możliwości programów komputerowych. Wśród omawianych zagadnień szczegółowych można wymienić:
 • Importowanie danych do programu Microsoft Excel.
 • Formatowanie wartości i komórek.
 • Wykonywanie przeliczeń wartości pod kątem tworzenia wykresów.
 • Tworzenie różnych typów wykresów.
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft PowerPoint: animacje wypunktowań, tabele, wykresy. Wstawianie obiektów multimedialnych.
 • Podstawy umieszczania treści w sieci Internet. Język HTML. Tworzenie i edycja stron internetowych. Umieszczanie materiałów multimedialnych w sieci Internet.

System podatkowy w gospodarce
dr inż. Mariusz Sierpień

Przedmiot ten obejmuje wykłady i ćwiczenia audytoryjne. Wykład porusza następujące zagadnienia:
 • otoczenie podatkowe podmiotów gospodarczych,
 • oddziaływanie otoczenia podatkowego na przedsiębiorstwo,
 • zarządzanie podatkami,
 • wybrane zagadnienia opodatkowania działalności gospodarczej podatkami.
W trakcie ćwiczeń audytoryjnych przedstawiane są przykłady dotyczące zasad budowania osłony podatkowej na przykładzie amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie oraz zasady tworzenia osłony podatkowej w transakcjach leasingowych.
Przedmiot ten obejmuje wykłady, które poruszają następujące tematy:
 • rolę i znaczenie górnictwa odkrywkowego w gospodarce światowej i krajowej,
 • kierunki rozwojowe eksploatacji odkrywkowej,
 • bazę zasobową eksploatacji odkrywkowej w Polsce,
 • technologie eksploatacji odkrywkowej w Polsce,
 • podstawowe wskaźniki oceny efektywności pracy układów technologicznych w kopalniach odkrywkowych,
 • dobór układów maszynowych dla wybranych technologii wydobycia.

Ekonomiczno-technologiczne problemy rekultywacji
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

Przedmiot ten obejmuje wykłady, które poruszają następujące tematy:
 • rolę i przyszłość surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski i świata,
 • podstawy prawne rekultywacji,
 • ekonomiczno-technologiczne uwarunkowania procesów rekultywacji,
 • przykłady krajowe rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych,
 • przykłady zagraniczne rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych,
 • analizę plusów i minusów dotychczasowego podejścia przedsiębiorców do optymalnej rekultywacji,
 • koszt rekultywacji a optymalne wykorzystanie surowców mineralnych,
 • propozycję zmian w podejściu do informowania społeczeństwa o dotychczasowych pracach i osiągnięciach w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
Przedmiot ten obejmuje wykłady, które poruszają następujące tematy:
 • warunki uzyskania koncesji na eksploatację kopaliny użytecznej na terenach chronionych,
 • wybrane zagadnienia eksploatacji złóż surowców mineralnych i ochrony środowiska na terenach chronionych,
 • eksploatacja odkrywkowa złóż surowców skalnych silnie zaburzonych.
Semestr II
Przedmiot ten obejmuje wykłady, które poruszają następujące tematy:
 • specyfika zarządzania produkcją w górnictwie w świetle systematyki zarządzania procesowego i koncepcji ciągłego doskonalenia,
 • metody i narzędzia planowania procesów produkcyjnych w górnictwie z uwzględnieniem ich miejsca w łańcuchu wartości,
 • wykorzystanie systemów informatycznych w planowaniu procesów produkcyjnych + case studies,
 • metody i narzędzia organizowania procesów produkcyjnych w górnictwie,
 • wykorzystanie systemów informatycznych w organizowaniu procesów produkcyjnych w górnictwie + case studies,
 • metody i narzędzia sterowania i optymalizowania procesów produkcyjnych w górnictwie + case studies,
 • prawdopodobne kierunki rozwoju zarządzania produkcją w górnictwie w świetle systematyki Lean Mining oraz koncepcji Industry 4.0.

Ekonomika przedsiębiorstwa górniczego
prof. dr hab. inż. Zdzisław Gałaś

Przedmiot ten obejmuje wykłady i ćwiczenia audytoryjne. Wykłady poruszają następujące tematy:
 • systematyka i układy kosztów produkcji,
 • próg rentowności produkcji,
 • systemy płac, świadczenia pozapłacowe w górnictwie,
 • składniki obligatoryjne i fakultatywne wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa górniczego,
 • badanie statyczne i dynamiczne wskaźników techniczno-ekonomicznych,
 • wskaźniki wykorzystania środków trwałych,
 • wskaźniki szybkości krążenia środków obrotowych,
 • zdolność wydobywcza kopalni.
Ćwiczenia audytoryjne obejmują:
 • określenie wynagrodzenia netto pracownika,
 • obliczenie kosztów pracy przedsiębiorstwa górniczego,
 • analizę destabilizacji badanego wskaźnika techniczno-ekonomicznego.

Rachunek kosztów
dr hab. inż. Dariusz Fuksa

Przedmiot ten obejmuje wykłady i ćwiczenia audytoryjne. Wykłady poruszają następujące tematy:
 • rachunek kalkulacyjny kosztów,
 • nowe systemy rachunku kosztów i metody zarządzania kosztami – rachunek kosztów docelowych, rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, rachunek cyklu życia produktu,
 • zróżnicowanie modelowe i systemy rachunku kosztów.
W trakcie ćwiczeń audytoryjnych, na przedstawionych przykładach ćwiczona jest identyfikacja i wykorzystanie struktury kosztów, rozumianej jako zależność kosztów od rozmiarów produkcji. Przedstawiane są przykłady wykorzystujące system rachunku kosztów pełnych i zmiennych.
Przedmiot ten obejmuje wykłady, które podejmują następującą tematykę:
 • proces wdrażania controllingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 • wdrażanie platformy informatycznej wspierającej funkcjonowanie controllingu,
 • controlling strategiczny i operacyjny,
 • controlling jako instrument zarządzania produkcją,
 • rachunek stanowisk kosztów.
 • budowę schematu planowania kosztów – case study,
 • różnice pomiędzy centrami kosztów a centrami odpowiedzialności,
 • zasady projektowania centrów odpowiedzialności – case study,
 • budowę budżetu dla oddziału, centrów kosztowych, przedsiębiorstwa – case study,
 • rozliczanie budżetów- wykrywaniem odchyleń – case study,
 • rozliczaniem kosztów wg miejsc ich powstania – case study.

Organizacja procesów inwestycyjnych
dr inż. Jan Jasiewicz, dr inż. Marta Sukiennik

Przedmiot ten obejmuje wykłady oraz laboratoria. Wykłady poruszają następującą tematykę:
 • metodyki zarządzania projektami,
 • metodyka PMI (Projekt Management Institute),
 • metodyka PRINCE 2.
Laboratoria są przeznaczone na zapoznanie się z programem Microsoft Project poprzez wykonanie ćwiczeń obejmujących:
 • zadania (charakterystyka, rodzaje zadań, punkty kontrolne projektu, typy zależności pomiędzy zadaniami),
 • zasoby (typy, charakterystyka, koszt użycia zasobu, przydział do czynności),
 • harmonogram realizacji sieci czynności (wykres Gantta, diagram sieciowy),
 • histogramy, optymalizacja realizacji sieci czynności, rozwiązywanie problemów nierównomiernego zapotrzebowania na zasoby,
 • określenie niezbędnego zapotrzebowania na zasoby dla zadanego czasu realizacji sieci czynności, badanie rozkładów w czasie wydatkowanych nakładów, plan bazowy, aktualizacja realizacji projektu, raporty.
Przedmiot ten obejmuje laboratoria, w trakcie których Słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności zarządzania procesem produkcyjnym przy wykorzystaniu systemu Comarch ERP XL. Istotne zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:
 • dodawanie i wiązanie zasobów i gniazd,
 • definiowanie kalendarzy,
 • budowanie prostej (jednooperacyjnej) technologii i wystawianie zlecenia,
 • planowanie zlecenia i realizacja,
 • zarządzanie technologią,
 • zarządzanie materiałami na zleceniu,
 • rozliczenie produkcji.

Organizacja procesów wydobywczych
dr inż. Jerzy Zmieniewicz

Przedmiot ten obejmuje wykłady, które poruszają następującą tematykę:
 • organizacja procesów produkcyjnych w kopalni odkrywkowej surowców skalnych, w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, w kopalni podziemnej węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu, w kopalni otworowej siarki, soli kamiennej,
 • proces produkcyjny eksploatacji podwodnej,
 • czynniki wpływające na efektywność procesów wydobywczych,
 • struktura organizacyjna poszczególnych działów górnictwa w Polsce,
 • organizacja stanowisk pracy w wyrobiskach górniczych oraz w przeróbce surowców skalnych.
Przedmiot ten obejmuje wykłady, które poruszają następującą tematykę:
 • analizę wpływu technologii eksploatacji surowców mineralnych na efektywność i koszty produkcji,
 • zakłady górnicze – struktura zakładu, ciąg technologiczny, restrukturyzacja zakładów górniczych – budowa nowych zakładów i likwidacja zużytych obiektów (zużycie fizyczne i moralne)
 • zarządzanie kosztami robocizny – zasoby ludzkie, kwalifikacje, szkolenie pracowników, systemy wynagradzania, zakładowe umowy zbiorowe i systemy wynagrodzeń, związki zawodowe, spory zbiorowe i strajki,
 • zarządzanie kosztami amortyzacji, energii, materiałów, usług,
 • zwalczanie zagrożeń naturalnych a koszty produkcji surowców mineralnych,
 • problemy bezpieczeństwa pracy – zagrożenia, ryzyko, zarządzanie bezpieczeństwem pracy i koszt bezpieczeństwa pracy,
 • nowoczesne technologie eksploatacji surowców mineralnych i ich wpływ na koszty produkcji,
 • zakład górniczy XXI wieku – stan obecny i perspektywy – dyskusja

Seminarium dyplomowe i praca końcowa
prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański

Przedmiot ten obejmuje wykłady, które poruszają następującą tematykę:
 • omówienie bieżącej sytuacji górnictwa na świecie i w Polsce
 • omówienie zakresu i formy pracy końcowej, jak również sposobów (form) jej prezentacji