Celem Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi jest aktualizacja wiedzy, podniesienie kwalifikacji oraz przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w zakresie obejmowania kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach górniczych.

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magisterskich lub zawodowych) wszystkich kierunków, w szczególności do pracowników zakładów górniczych, jednostek naukowo-badawczych oraz absolwentów kierunków górniczych. Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi, jak również zapoznają się z aktualnymi problemami ekonomiczno-technologicznymi eksploatacji oraz rekultywacji.

Uczestnictwo w zajęciach Studiów Podyplomowych Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi pozwoli na:

  • uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy z zakresu aspektów ekonomicznych, zarządczych, podatkowych oraz organizacyjnych gospodarki surowcami mineralnymi z uwzględnieniem regulacji prawnych,
  • zapoznanie się z programami komputerowymi wykorzystywanymi w działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
  • uaktualnienie wiedzy nt. bieżącej sytuacji górnictwa w Polsce i na świecie,

co umożliwi awans na stanowiska kierownicze. Absolwenci zatrudnieni w jednostkach naukowo-badawczych poszerzą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.

Ukończenie studiów zostanie potwierdzone Świadectwem Ukończenia Studiów Podyplomowych na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.